Etikettarkiv: Boverket

Attefalls senaste

Många kommuner saknar översiktsplaner. Andra har översiktsplaner som är inaktuella eller inte används. Den nya plan- och bygglagen har påfallande svaga skrivningar om betydelsen av översiktlig planering. Som en konsekvens skjuts många problem direkt till detaljplanenivå utan tillräckligt förarbete och detta förorsakar många av de hinder som fördröjer bostadsbyggandet. Nu låter bostadsminister Stefan Attefall utreda ytterligare försvagningar av det svenska planeringssystemet. Enligt regeringsdirektivet ska utredaren analysera om det ”skulle kunna vara lämpligt att lätta på eller helt avskaffa kravet på detaljplan respektive bygglov”. Detta matchas inte med en motsvarande utredning om möjligheten att genom fördjupad översiktsplan eller områdesplan förbereda för ett snabbt plangenomförande. Av det tillhörande pressmeddelandet framgår vad det är fråga om: ”Många gånger när man prövar en detaljplan är förslagen väldigt lika de hus som redan byggts i närheten” och fortsätter ”I de fallen kanske man kan överväga att byggprojektet bara prövas en gång”. Systemet ska alltså premiera upprepning och enahanda byggande. En fördjupad översiktsplan på områdesnivå skulle kunna brygga över dagens glapp mellan planering och produktion. Det är helt orimligt att utan denna gå direkt på bygglov.

KÄLLOR: Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan. Beslut vid regeringssammanträde den 15 november 2012.
Pressmeddelande från Socialdepartementet 15 november 2012.

Märkt , , , , ,

En läkande miljö

”Med konst i den offentliga miljön behöver man inte hitta till museet. De värden som följer med konsten är viktiga i vården. Ett sjukhus är förvisso en inrättning för vårdproduktion, men det är också här människan upplever sina svåraste stunder. Med konst visar man respekt och skänker värdighet. Inför konsten rätar vi på ryggen och håller kroppen i annan ställning. Kanske har den på så sätt en läkande funktion. Ett projekt som från början väger in konstens möjligheter har stor potential att åstadkomma något fint. Det här är ett av våra mest spännande projekt”. Så inledde Statens konstråds direktör Magdalena Malm startseminariet för arbetet med ett gestaltningsprogram för den offentliga miljön vid Akademisk sjukhuset i Uppsala. Landstinget och Akademiska samverkar kring frågan hur sjukhusstaden mitt i Uppsala ska utvecklas. Gestaltningen av Akademiska är också ett av projekten i det statliga uppdrag som Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitekturmuseet driver under åren 2010 – 2013 med temat Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer.

Visionen för Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer är att långsiktigt stärka den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen av offentliga byggnader, platser och landskap. Genom att utgå från en helhetssyn som väger samman arkitektoniska och konstnärliga perspektiv med tekniska, ekonomiska och sociala målsättningar ska gestaltningsperspektivet bli ett självklart inslag i både planeringen och utformningen av offentliga miljöer.

KÄLLA: http://www.statenskonstrad.se/se/Menu/Samarbeta/Samverkan-om-gestaltning-av-offentliga-miljoer/Akademiska-sjukhuset-Uppsala-lans-landsting

Märkt , , , , , ,