Etikettarkiv: IVA

Äntligen rejäla tag i bostadsfrågan

Regeringen har beslutat tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska utreda hur samordningen av bostadsförsörjningsfrågorna på regional och kommunal nivå kan förbättras och vad som bör ingå i fysisk planering på regional nivå. Regeringen anser att kommittén bör överväga ”hur arbetet för en positiv socioekonomisk utveckling i områden med utbrett utanförskap och boendesegregation bör samordnas med frågor om bostadsbyggande och den fysiska miljön i övrigt” liksom ”behovet av bättre samordning på regional nivå mellan frågor om bostadsbyggande, trafikinfrastruktur och kollektivtrafikförsörjning”. Kommittén bör analysera ”behovet av ökad samordning dels mellan regionala planer, program och strategier, dels mellan dessa och kommunernas översiktsplaner samt de kommunala riktlinjerna för bostäder”. När utredningsdirektiven presenterades av civil- och bostadsminister Stefan Attefall den 9 augusti tillade han att utredningen också ska ta hänsyn till regionala och lokala skillnader.

IVA-studien ”Staden i fokus” från 2010 granskade storstädernas aktuella översiktliga planering och berörd lagstiftning, främst Plan- och bygglagen och Miljöbalken. Studien visade bland annat att det svenska planeringssystemet präglas av fragmentering med bristande samordning som följd. Sverige saknar, till skillnad mot många andra länder, en övergripande fysisk planering med helhetsperspektiv på regional och nationell nivå. Den kommunala planeringen måste sättas in i ett större sammanhang så att sambanden med omvärlden blir tydligare. Det finns ett behov av gemensamma planeringsförutsättningar och tvärsektoriell samverkan på regional nivå och det behövs en politik som klargör ansvarsförhållanden på regional nivå. En bättre samordning mellan statlig, regional och kommunal nivå är en förutsättning för en bättre PBL-tillämpning. Bristande samordning förorsakar många av de hinder som idag fördröjer bostadsbyggandet. Det är också en förklaring till att så många påtalar behovet av regelförenkling och effektivisering.

Många kommuner saknar översiktsplaner. Som konsekvens skjuts många problem direkt till detaljplanenivå utan tillräckligt förarbete. IVA-studien fann anmärkningsvärt få kvantitativa och kvalitativa analyser i de översiktliga planerna, vilket medför att intressekonflikter och olika aktörsperspektiv förblir outredda. Det fördröjer bostadsbyggandet. Konflikterna tas alltför sent, nära byggstart, då de är riktigt svåra att hantera och tidsfördröjningar är som mest kostsamma.

En regional utvecklingsbild behövs. Det gäller att hushålla med mark- och transportresurser och att genomföra klimatomställningen. Det är inte rimligt att varje kommun gör sina bedömningar av befolkningsutveckling, sysselsättning och infrastrukturbehov på denna nivå. Det är också en fråga om att dela kostnaderna för all den kompetens som krävs för att kunna göra dessa bedömningar, beräkningar och analyser. Med en politiskt förankrad regional utvecklingsbild, baserad på underlag från de berörda kommunerna, kan den kommunala översiktsplaneringen fokusera på rumsliga och lokala frågor och förbereda för snabba byggbeslut. En fördjupad översiktsplan, på områdesnivå, kan brygga över dagens glapp mellan planering och produktion. Den är rumslig utan att vara alltför detaljerad vad avser byggnaderna. Den anger tydligt hur de allmänna platserna och gaturummen ska utformas och lämnar stort utrymme för detaljprojektering och effektiv produktion.

Med direktiven till den parlamentariska utredningen om regional planering har bostadsministern tagit ett rejält tag i frågan om att få fart på bostadsbyggandet. Hittills har lösningarna sökts i detaljer om regelförenkling. Alltför stora förhoppningar har knutits till den felaktiga bilden att man kan bygga bostäder som man bygger bilar och därför har man sökt lösningar i att likrikta byggandet. Stadsbyggande handlar till skillnad mot bilbyggande alltid och utan undantag om en unik plats, ett unikt mikroklimat, en unik social och kulturell situation. Det är det särpräglade som skapar städernas attraktionskraft, kultur och dynamik. Att tänka i ett regionernas Europa är att bejaka denna attraktionskraft.

KÄLLA: Regional planering och bostadsförsörjning, Dir. 2013:78.
Staden i fokus, Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA 2010.

Märkt , , , , , , , ,