Etikettarkiv: Lars Magnusson

Magnussons modiga förslag

I betänkandet ”En effektivare plan- och bygglovsprocess” föreslår utredaren Lars Magnusson en förstärkning av den översiktliga planeringen i kommunerna. I en fördjupad, tydlig och aktuell översiktsplan, benämnd områdesplan, ska den huvudsakliga indelningen i allmänna platser, kvartersmark och vattenområden visas. Liksom principerna för bebyggelsens utformning och trafikförsörjning.

Detta är ett överraskande, efterlängtat och modigt förslag.

Vi behöver planera våra framtida allmänna platser, gator och torg, rörelserum och vistelserum, länkar och noder. Inte i form av färdiga områden, utan strukturer i vilka stadens nya rum kan byggas över tid. Den fördjupade översiktsplanen är rumslig utan att vara alltför detaljerad vad avser byggnaderna. Den anger tydligt hur de allmänna platserna och gaturummen ska anläggas och lämnar stort utrymme för detaljprojektering och effektiv produktion av de enskilda fastigheterna. Det är i detta stadium som dialogen med medborgarna är meningsfull. Det är här balansen mellan det enskilda och allmänna intresset avgörs.

Kulturgeografen Torsten Hägerstrand skrev 1983 om behovet av nya organisationsprinciper i stadsplaneringen, som med förslaget om områdesplan har fått ett vasst verktyg:

”Den hittillsvarande organisationsprincipen – den ”fixa idén” – som inneburit specialisering och särskiljande har varit utomordentligt framgångsrik vad gäller att tillgodose materiella behov. För de sociala och psykologiska behovens skull kan det vara på tiden att släppa fram den alldeles motsatta organisationsprincipen: mångsyssleri och hopfogning. Omtolkat i energitermer betyder en sådan ny ”fix idé” inte en enda dominerande lösning utan många i kombination. Omtolkad i sociala och psykologiska termer betyder den en omgestaltning inifrån av såväl innerstäder och sovstäder från ensidiga uppgifter till blandade. Att lägga bostäder, arbetsplatser och andra mötespunkter nära varandra borde vara ett självklart sätt att spara in transporter. Resultatet blir också en socialt intressantare och för barnen mer lärorik struktur än vad uppdelningsfilosofin fört med sig.”

Med områdesplanen öppnar sig stora möjligheter för organisering av den framtida staden enligt nya principer. Arkitekter och planerare har nu fått ett gyllene tillfälle att återta initiativet och skaffa sig tolkningsföreträde till hur områdesplanen kan användas för detta nytänkande.

KÄLLOR: En effektivare plan- och bygglovsprocess, SOU 2013:34, Ett betänkande av plangenomförandeutredningen.
Torsten Hägerstrand, 1983, Det energisnåla samhället, publicerad i Om tingens vidd och tingens ordning, Byggforskningsrådet 1991.

Märkt , , , ,